ชื่อ : นางสาวชนิดาภา พิทักวง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน้าที่หลัก : ดูแลห้องสมุด

ชื่อ : นางสาวธนัชพร ไชยโคตร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน้าที่หลัก : -

ชื่อ : นางสาวชญาภา ปรียาธนกุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน้าที่หลัก : -

   
 
   

ชื่อ : นางสาวจรัญญา บุญชม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน้าที่หลัก : -

 

ชื่อ : นางสาวสาวิตรี สัมฤทธิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน้าที่หลัก : -

ชื่อ : นางสาวปณิดา ทองงาม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน้าที่หลัก : -

   
 
   

ชื่อ : นายจำนงค์ ทองโทน

ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ

หน้าที่หลัก : -

 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม