นายศิริชัย หอมดวงศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ประกาศลิ้งรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 (โควตา ม.3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2566   621
  ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (ม.3 เดิม) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 759
  ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกขอย้ายเข้ามาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 568
  ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 764
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2567
  ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 798
  ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 1989
     
     
     
     
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 065-2369482 , 065-2369470 และ 065-4399423 โทรสาร 0-3865-9198 E-mail: info@pdp.ac.th