นายปรีชา นาคศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ดีเด่น ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม    
  ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกขอย้ายเข้ามาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 464
  ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 564
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 1567
  ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 498
  ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 1789
     
     
     
     
     
    
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 065-2369482 , 065-2369470 และ 065-4399423 โทรสาร 0-3865-9198 E-mail: info@pdp.ac.th