ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

          โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทไปกลับ เปิดรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 500 หมู่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140 โทรศัพท์ 0-3865-9071 โทรสาร 0-3865-9198 มีเนื้อที่ 41 ไร่ 1 งาน 20.2 ตารางวา

          โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้ก่อตั้งในปี 2517 โดยเปิดสอนในนามโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีนักเรียนในระยะแรก 36 คน และอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปลวกแดง โดยมีนายสมคิด สุทธิศรี มาช่วยปฏิบัติราชการ

          ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก. จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 500 หมู่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปิดทำการสอนในอาคารหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2519 โดยมีผู้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างอาคารเรียน ดังนี้
          1. นายรัง - นางตา ตรงจริง
          2. นายหยิ่น – นางจิตร บุตรนามดี
          3. นายเถื่อน – นางคำภู เจริญราษฎร์

          โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอปลวกแดงเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2518
          ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) รุ่นที่ 3
          ในปี พ.ศ. 2531 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก
          ในปี พ.ศ. 2534 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (คอ.มต.สศ.) และเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          ในปี พ.ศ. 2539 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสดีเด่น ระดับจังหวัด
          ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดจังหวัดระยอง และได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการก่อสร้างอาคาร 318 ล. พิเศษ (อาคาร3)
          ในปี พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงต่อเติมอาคารห้องสมุด – วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้นล่างเป็นห้องสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์และปรับเปลี่ยนหน้าอาคาร 216 ก. (อาคาร 1) เป็นลานกีฬา
          ในปี พ.ศ. 2545 จัดทำห้องสมุดธรรมชาติ พัฒนาห้องสำนักงาน จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอลส่วนหนึ่งเป็นสนามกอล์ฟ
          ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณจาก ปตท. ปรับเปลี่ยนห้องโสตทัศนศึกษาเป็นห้องประชุมสมบูรณ์แบบ ได้รับบริจาคพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 จากวัดไพรสณฑ์ และรับบริจาคงบประมาณจากองค์กรต่างๆ ก่อสร้างที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เครือข่ายโรงเรียนในเขตอำเภอปลวกแดง มีการปรับเปลี่ยนชั้นล่างของอาคาร 318 ล. (อาคาร 3) เป็นโรงอาหาร และปรับเปลี่ยนบริเวณสวนป่าเป็นลานธรรมะ
          ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณอาคารโรงพลศึกษา 2 ชั้น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
          ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ 324ล

          มีผู้บริหารที่เคยดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จำนวน 9 คน ดังนี้
          1. นายสมคิด สุทธิศรี ( 1 มิถุนายน 2518 – 8 กรกฎาคม 2530 )
          2. นายพีระพัฒน์ ทรงเที่ยง ( 9 กรกฎาคม 2530 – 1 ตุลาคม 2532 )
          3. นายสงคราม ลิ้มในเมือง ( 2 ตุลาคม 2532 – 15 กุมภาพันธ์ 2536)
          4. นายจำนง ไชยรัตน์ ( 16 กุมภาพันธ์ 2536 – 12 พฤศจิกายน 2539 )
          5. นายธงชัย ผ่องแผ้ว ( 12 พฤศจิกายน 2539 – 18 พฤศจิกายน 2542 )
          6. นายบุญเกิน ลอยแก้ว ( 1 พฤษภาคม 2543 – 23 พฤศจิกายน 2544 )
          7. นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ( 17 ธันวาคม 2544 – 27 มกราคม 2546 )
          8. ดร.นิพนธ์ เสือก้อน ( 28 มกราคม 2546 – 22 ธันวาคม 2546 )
          9. นายมนูญ เชื้อชาติ ( 23 ธันวาคม 2546 – 17 ธันวาคม 2552 )
          10.นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ ( 18 มกราคม 2552 – 8 ธันวาคม 2554)
          11.นายบำรุง ชูประเสริฐ ( 9 ธันวาคม 2554 – 10 ตุลาคม 2560)

          12.บุษยรัตน์ พันธ์เครือบุตร ( 11 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2562)

          13 นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ (1 ตุลาคม 2562 - 7 ตุลาคม 2564)
          14 นายปรีชา  นาคศิร (12 ตุลาคม 2564 - 3 ตุลาคม 2566)

และผู้บริหารคนปัจจุบันเป็นลำดับที่ 15 คือ นายศิริชัย หอมดวงศรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม