ชื่อ : นายเดชา ล้อมวงษ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน้าที่หลัก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ : นางสาวเกศกนก โตเหล็ก

ตำแหน่ง : ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน้าที่หลัก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ : นางกมลพร สอนภักดี

ตำแหน่ง : ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน้าที่หลัก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ : นางสาวแจ่มสิริ ร้อยพรมมา

ตำแหน่ง : ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน้าที่หลัก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม