ชื่อ : นางมลิวรรณ เกตุวารินทร์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ชื่อ : นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ

หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ชื่อ : นางสาววาทินี น้อยเวียง

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ

หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ชื่อ : นายวสุพล นุกูลราษฏร์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ
 

ชื่อ : นางสาวสุพรรษา รุ่งประชาเดช
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ชื่อ : นางสาวเลวี ปะทะรัมย์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ชื่อ : นางสุมินทร สุนทรวิภาค
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

 

 

ชื่อ : นายสุเทพ โชติธรรม
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ชื่อ : นายธนากร โมราราษฎร์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

 

 

 

 

 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม