ชื่อ : นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ชื่อ : นายนฤทธิ์ แก้วของแก้ว

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ

หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ชื่อ : นางสาวพิชญ์สินี ทาเทพ

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ

หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ชื่อ : นางสาวซูไกย๊ะ ละโสย
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ชื่อ : นายสุวสันต์ มนตรี
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ชื่อ : นายสุเทพ โชติธรรม
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่หลัก : สอนศิลปะ

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม