ชื่อ : นายวิศิษฐ ศรีสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางรุ่งนภา ศรีวสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวนฤมล ในทอง

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

 

ชื่อ : : นางสาวสุกัญญา นวนบริบูรณ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นายจิรายุทธ เมียงมาก
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวชฎาพร บามขุนทด
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวยลดา ศรีสุข
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวพัชราภรณ์ หาญชัย
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวรุ้งตะวัน บุญด้วง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นายธนภณ ไชยเยศ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นายธีรวัฒน์ ตาลเสี้ยน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางอารีรัตน์ อินทรชิต
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ :นางสาวพัชริฎา เพชรางกูร
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวสุธาทิพย์ กลั่นแตง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวเอื้ออนุช เพียรขุนทด
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาววริษา ข้างหอม
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางธนกร ไชยเยศ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร

ชื่อ : นางสาวสุรางคนา วรวงษ์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวพรพิมล เดชศร
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

 

ชื่อ : นางวรรณภานันท์ วิสิฐธนาเดชน์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระรู้วิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นางสาวพิมศิริ ยอดยิ่งยงค์

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นางอริศรา วรรณราศรี

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นายกฤตเมธ ค้ำชู
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นางสาวนฤมล สีหาอาจ

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นางสาวอุทัยทิพย์ จิตโรจน์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นายณัฐพล อุทธา

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์

 

 

   
 
 

 

 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม