ชื่อ : นางรุ่งนภา ศรีวสุทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางณัฏฐา เมียงมาก

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

 

ชื่อ : นางสาวนฤมล ในทอง

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

 

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ บรรพลา
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวสุกัญญา นวนบริบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นายจิรายุทธ เมียงมาก
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวพัชริฎา เพชรางกูร
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวพัชราภรณ์ หาญชัย
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวอำพร ศรีบุญมา
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวยลดา คำโพนทัน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวนาวรรณ ชะเนติยัง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นายวิศิษฐ ศรีสุข
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นายดนฤทธิ์ ชำนาญชล
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ อ้วนศรี
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาววิไลกร บุญช่วยสุข
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางสาวรุ้งตะวัน บุญด้วง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์

 

ชื่อ : นางวรรณภานันท์ วิสิฐธนาเดชน์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระรู้วิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นางสาวพิมศิริ ยอดยิ่งยงค์

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นางอริศรา วรรณราศรี

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์

 

ชื่อ : นางสาวกิตติมา คำสามาร
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม