ชื่อ : นางขวัญชนก บุญเลิศ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

ชื่อ : นางสาวอัจฉรีวรรณ ศรีวงษ์์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

 

ชื่อ : นางสาวดรุณี พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

 

ชื่อ : นางสาวสิรีพร สิงห์เกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

ชื่อ : นางสาวธาริสา โคกโพธ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

ชื่อ : นางสาวธัญชนก นวมทอง์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

ชื่อ : นายไชยวัฒน์ เลิศขามป้อม
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

ชื่อ : นางสาวปิยะนาฏ พึ่งพา
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

ชื่อ : นางสาววรินทร์ลดา ใจเที่ยง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

ชื่อ :: นางจริยา สุทธิพล
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

ชื่อ :: นางสาวมัทวัน ครองยุทธ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

ชื่อ :: นายวิศาล ชาเครือ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

 

ชื่อ :: นายรัตนพล เหลาพรม
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย

 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม