ชื่อ : นางสาวแอนนา สุภาพญาติ

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

 

ชื่อ : นางสาวนิศานาถ คชพงษ์

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

 

ชื่อ : นางสาวภัทราภรณ์ บุญธรรม

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

 

ชื่อ : นางสาวศิริพร แก้วกันหา
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวบุณยนุช อินทะวรรณ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวชฎาพร จิตมงคล
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นางรุ่งนภา บุญสอน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นางปูริดา พันหนองแสน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นายวรุตม์ ฮุ้งสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นายชยพัทร์ สายบัวทอง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นคำ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวกรกนก วิเท่ห์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม