ชื่อ : นางนาตยา ล้อมวงษ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หน้าที่หลัก : สอนการงานอาชีพ

ชื่อ : นายกิติพงษ์ คำประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

หน้าที่หลัก : สอนการงานอาชีพ

ชื่อ : นายสมภพ เพ็งส้ม

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

หน้าที่หลัก : สอนการงานอาชีพ

ชื่อ : นางสาวดาลัด ด่านแพ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่หลัก : สอนการงานอาชีพ

ชื่อ : นางสาวขวัญฤดี ซอมรัมย์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่หลัก : สอนการงานอาชีพ
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม