ชื่อ : นางสาวชนิดาภา พิทักวง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน้าที่หลัก : ดูแลห้องสมุด

ชื่อ : นางสาวธนัชพร ไชยโคตร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน้าที่หลัก : ธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ

ชื่อ : นางสาวสุพรรษา สร้อยมาตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

ชื่อ : นางสาวเบญจวรรณ มะลิซ้อน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่หลัก : ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป
 
 
   

ชื่อ : นางสาวจรัญญา บุญชม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน้าที่หลัก : ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ : นางสาวสาวิตรี สัมฤทธิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อ : นางอรทัย ชั้นบน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
   
 
   

ชื่อ : นายจำนงค์ ทองโทน

ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ

หน้าที่หลัก : -

 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม