ชื่อ : นางกมลพร สอนภักดี์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน้าที่หลัก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ : นายอดิศักดิ์ แท่นทอง

ตำแหน่ง : ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน้าที่หลัก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ : นางสาวกัลยรัตน์ ไชยศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่หลัก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ชื่อ : นายเดชา ล้อมวงษ

ตำแหน่ง : ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน้าที่หลัก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ : นางจันทร์พร คำขุนทด
ตำแหน่ง : ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่หลัก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม