ชื่อ : นางสาวเนาวรัตน์ เข้มคำ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หน้าที่หลัก : สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ : นายสมหมาย พันทา

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

หน้าที่หลัก : สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ : นายวรพล ไทยประโคน

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

หน้าที่หลัก : สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ : นายเศกศักดิ์ ขำอิ่ม
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่หลัก : สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ : นางสาวนวรัตน์ อายุยืน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่หลัก : สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ :นายธนาทร กงประโคน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่หลัก : สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ : นายกิตติพงศ์ อินทร์ใจ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่หลัก : สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

 

ชื่อ : นายธีระศักดิ์ ราดวิชัย
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่หลัก : สอนสุขศึกษาและพลศึกษา
 
ชื่อ :นายธนพล พลายแก้ว
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่หลัก : สอนสุขศึกษาและพลศึกษา
 
   
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม