ชื่อ : นางสาวชฎาพร จิตมงคล

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

 

ชื่อ : นางรุ่งณภา บุญสอน

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

 

ชื่อ :นางสาวบุณยนุช อินทะวรรณ

ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

 

ชื่อ : นางปูริดา พันหนองแสน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นคำ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวภัทราภรณ์ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นายวรุตม์ ฮุ้งสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวสุรีรัตน์ ศิลาทอง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ :นางสาวนิศานาถ คชพงษ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นายกฤษฎา สุวรรณะ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นายชยพัทร์ สายบัวทอง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวจุฑารัตน์ ฉลวยศรี
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

ชื่อ :นางแสงดาว รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์
ชื่อ :นายปพน บำรุงเมือง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

 

ชื่อ :นางสาวปิ่นปินัทธ์ บัวคุ้มภัย
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์
ชื่อ :นายเมธาบูรณ์ บุญมั่ง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์

 

 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม