ชื่อ : นายศิริชัย หอมดวงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารโรงเรียน
   
 

ชื่อ : นางอุไร วงศ์คำแสง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
หน้าที่หลัก : รองผู้บริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
 

ชื่อ : นายตฤณสิงห์ อิ่มใจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
หน้าที่หลัก : รองผู้บริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ
 

ชื่อ : นายปิยพัทธ์  บุญประกอบ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
หน้าที่หลัก : รองผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
 

 

 
 
 
 
   

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม