PDP VOTE!!
"ร่วมเสนอสิ่งที่อยากให้โรงเรียนพัฒนามากที่สุดในปีการศึกษาหน้า (โปรดใช้คำพูดที่สุภาพและสร้างสรรค์)"
(โหวตได้ตั้งแต่ 2014/02/13 ถึง 2014/05/15)

8 อันอับสูงสุด (จากผู้ร่วมโหวต 28 คน)
 1. กลิ่นห้องน้ำ และทางเดิน (11 คะแนน)
 2. เข้าแถวร้อน (10 คะแนน)
 3. เครื่องเสียง (5 คะแนน)
 4. ความสะอาด และประหยัดพลังงาน (1 คะแนน)
 5. ความสะอาดภายในห้องเรียน (1 คะแนน)

ดูภาพทั้งหมดรูปกิจกรรมล่าสุด

นายบํารุง ชูประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม พร้อมผู้บริหาร ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรร่วมพิธีวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 6/ตอบ 0)นายบํารุง ชูประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนครู และบุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรม "สรงน้ำพระ ขอพร รดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสเทศกาล สงกรานต์ 2557" แด่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม เขต ๑๘ (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 8/ตอบ 0)นายบํารุง ชูประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เป็นประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการนำเสนอผลการนิเทศการเรียนการสอน" ประจําปีการศึกษา 2556 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการ การมีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 37/ตอบ 0)นายบํารุง ชูประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาภาคบังคับ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งนักเรียนที่ได้รับรางวัล "โครงการเพชร ปพ." มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2556 (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 20/ตอบ 0)นางสาวอรัญญา ตุ้มวิจิตร หัวหน้างานชมรม TO BE NUMBER ONE ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เป็นผู้แทนผู้บริหาร ครูและนักเรียน รับพระราชทานเกียรติบัตร จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2557 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี (ภาพข่าวpdp/news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 42/ตอบ 0)BEST PRACTICE ..ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน...โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
นักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของจังหวัดระยอง และเป็นตัวแทนจังหวัดระยองเข้าแข่งขันการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเอดร์ซิตี้ จังหวัดชลบุรี และเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งผลปรากฎว่า การแข่งขันการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมได้รับพระราชทานเกียรติบัตร “ระดับดีเด่น” จากองค์ประธานโครงการ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งภาพและบรรยากาศส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจจะมานำเสนอในโอกาสต่อไป (ภาพข่าวpdp/news)
post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 62/ตอบ 0)รองฯสุภาวดี เดิมสลุง รองผู้อํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นําคณะครูนักเรียนเข้าศึกษาดูงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนลาซาล (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 90/ตอบ 0)งานเลี้ยงสังสรรค์ "ปิดกล่องชอล์ก" ปีการศึกษา 2556
นายบํารุง ชูประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ "ปิดกล่องชอล์ก" ปีการศึกษา 2556
พร้อมทั้งมีการต้อนรับแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่และส่งครูอาสาสมัครชาวจีน (MS.ZHANG QOING)และครูอาสามัครชาวญี่ปุ่น (MS.SAYAKA OKUYAMA)ที่เสร็จสิ้นการเรียนการสอนและเดินทางกลับประเทศ (ภาพข่าวpdp/news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 61/ตอบ 0)"สีสันวันเกียรติยศ"
DAY OF HONOR
20 กุมภาพันธ์ 2557
เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ...เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสําเร็จ
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ได้รับโควตาการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐประจําปีการศึกษา 2557
ซึ่งปีนี้ได้สูงสุด จํานวน 73 คน และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกระดับชั้นที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการเรียน ความมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และ การมีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม (ภาพช่าว pdp.news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 217/ตอบ 1)ผู้อํานวยการบํารุง ชูประเสริฐ มอบเกีบรติบัตรให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต ครั้งที่ 63 และกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์บูรณาการภาษาอังกฤษ และกิจกรรมตอบปัญหาของห้องสมุด 18 /กพ/ 2557
ภาพข่าว(pdp/news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 167/ตอบ 0)

หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ดูข้อมูลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน
ทำเนียบรุ่นและผู้เชิญธง
ผลการแข่งขันของนักเรียน
e-learning
เข้าสู่ระบบ

ออกจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต | เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • (2014/04/09) แจ้งการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2557 (97) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2014/04/02) ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา2557 (103) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/04/02) ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา2557 (91) โดย วิชาการ
 • (2014/03/12) ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภทโค (156) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/03/07) ขอต้อนรับโรงเรียนบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (55) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/03/07) พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2556 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 (74) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/03/01) ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศ The 2nd English Gifted 2014 ประจำปีการศึกษา 2556 (47) โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • (2014/02/26) การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน (100) โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • (2014/02/20) เตรียมความพร้อมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 (80) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/02/07) ด่วน !! ตารางสอบOnet ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 (127) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • แสดงข้อมูลประจำวันที่ 18 เดือน เมษายน ปี 2014 ขณะนี้เวลาของระบบ 17 นาฬิกา 34 นาที 29 วินาที
  รายชื่อบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดภายในเดือนเมษายน
  วันที่ 02 คุณ สมภพ เพ็งส้ม
  วันที่ 04 คุณ เศกศักดิ์ ขำอิ่ม
  วันที่ 06 คุณ ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร
  วันที่ 12 คุณ พชรฏิกานต์ ยะนัน
  วันที่ 23 คุณ เนติมา เที่ยงตรง
  วันที่ 25 คุณ นาตยา ล้อมวงษ์
  วันที่ 26 คุณ กมลพร สอนภักดี

  รายชื่อนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้


  คุณ ธีระเดช บุญมี ชั้น 5/3


  คุณ ธนันชนัย พลดงนอก ชั้น 1/2


  คุณ บุณยวีร์ พันจันทร์ ชั้น 1/9

  รายชื่อนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดวันพรุ่งนี้
  คุณ วรพงษ์ จาริย์ ชั้น 4/1
  คุณ จิตสุภา บุตรนามดี ชั้น 6/4
  คุณ อภินพ เครื่องไชย ชั้น 2/7
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้จงมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการ
  รายชื่อนักเรียนที่มาไม่ทันโฮมรูมวันนี้
  อยู่ในระหว่างการป้อนข้อมูล

  ดูภาพทั้งหมด
  รูปพระราชทาน
  ภาพที่ 1
  โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังสุโขทัย
  ในการแข่งขันชิงแชมป์จักรยาน แห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ประจำปีการศึกษา 2555
  ได้แก่ นางสาวรัสรินทร์ ขำคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 356/ตอบ 2)


  ภาพที่ 2
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบํารุง ชูประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ นําคณะผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯถวาย หนังสือสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงการ ""ครูปลวกแดงรวมใจทําดีถวายในหลวง ปีที่ ๒" เพื่อพระราชทานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (ขอบคุณภาพจากสํานักพระราชวัง/ภาพพระราชทาน) /ข่าวงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 22/ตอบ 0)


  ภาพที่ 3
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพนม ร่มเย็น รองผู้อํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม และคณะฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต post โดย คนึงนิจ ศฤงคารินทร์(เปิด 8/ตอบ 0)


  ภาพที่ 4
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ "ในหลวงในดวงใจ" โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม นํานายสุชาติ จิตต์อารี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทฯ ทูลเกล้าถวายฯ "หนังสือในหลวงในดวงใจ" ซึ่งจัดพิมพ์โดยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (ภาพพระราชทาน) post โดย เกษมพงษ์ ยอดรัก(เปิด 4/ตอบ 0)


  ภาพที่ 5
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เฝ้าทูลถวายของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระดําเนินทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง (ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 41/ตอบ 0)


  แนะนำเพื่อนๆที่เปลี่ยนรูปแล้ว

  พีรพล จันทนา 6/3

  กฤษกร คำพิทุย 5/1

  จันทร์จิรา ดีดสี 5/1

  จุฑามาศ ขจรเกียรติคุณ 1/2

  อทิติยา พันธ์ละออ 2/7

  อภิญญา พิมพ์แข 3/3

  สุทธิวรรณ แซ่ลี้ 1/2

  ปัทมาพร คำเกษ 6/3

  ณัฐพร เสียงเสนาะ 6/3
  เว็บที่น่าสนใจ
 • ยุวชนประกันภัย
 • สพม.18
 • สมป
 • สพฐ
 • สทศ
 • สหกรณ์ครูระยอง
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • เว็บเก่า
 • สนง.ก.ค.ศ.
 • คุรุสภา
 • สำนักงาน สกสค.
 • สมศ.
 • กองทุนกู้ยืมการศึกษา
 • สสค.
 • บล็อกครูเนติมา
 • โฮมเพจครูวีระ
 • ตารางถ่ายทอดสดฟุตบอล
 • ระเบียบกระทรวงศึกษา
 • บล็อกครูเจตน์จรัส
 • บล็อกครูเนติมา
 • เว็บ e-learning
 • ติวโอเน็ต
 • e-learning
 • เว็บบอร์ดโรงเรียน

 • กลับเว็บโรงเรียน | ดูข้อมูลลิขสิทธิ์ ©