แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 ,สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันเปิดเรียน **หมายเหตุ**เตรียมตามความสามารถของผู้ปกครอง

 

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน ออกจากระบบอินเตอร์เน็ต