สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
  รูปโล่ 3 ชั้น รองรับด้วยช่อมะกอก ภายในโล่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 4 อย่าง คือ นกพิราบกับพระอาทิตย์ ห่วง คน และเฟือง
  1. รูปนกพิราบกับพระอาทิตย์ หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนและการแนะแนว
  2. รูปห่วง 3 ห่วง หมายถึง การกีฬาและความสามัคคี
  3. รูปคนบนเส้นโค้ง หมายถึง การพัฒนาความมีวินัยในตัวบุคคล
  4. รูปฟันเฟือง หมายถึง การศึกษาด้านวิชาชีพที่หลากหลาย
  5. รูปโล่ 3 ชั้น หมายถึง คุณธรรมอันเป็นเครื่องคุ้มครอง 3 ประการ
  6. รูปช่อมะกอก หมายถึง เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
สี์ประจำโรงเรียน ดอกไม้ประจำโรงเรียน

  สีเหลือง หมายถึง ความสดใสและมีคุณธรรม
  สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์ (การเกษตร)
  สีม่วง หมายถึง ความมีเสน่ห์และความสูงส่ง

ดอกศรีตรัง

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
  1. ชื่อสถานศึกษา :โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
      ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
      โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9198 โทรสาร -
      e-mail : info@pdp.ac.th website : www.pdp.ac.th
      สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
  2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  3. เขตพื้นที่บริการมีเขตพื้นที่บริการ 34 หมู่บ้าน ได้แก่
      3.1 ตำบลปลวกแดง ประกอบด้วย บ้านปลวกแดง บ้านชากมาลัย บ้านระเวิง บ้านวังตาผิน บ้านวังแขยง บ้านทับตอง
      3.2 ตำบลละหาร ประกอบด้วย บ้านปากแพรก บ้านหนองอ้านรื่น บ้านพงลำดวน บ้านหมอมุ่ย
      3.3 ตำบลแม่น้ำคู้ ประกอบด้วย บ้านแม่น้ำคู้เก่า บ้านหนองมะปริง บ้านดอกกราย บ้านชากมันเทศ บ้านแม่น้ำคู้ใหม่
            บ้านพัฒนาผัง 2 บ้านวังประดู่
      3.4 ตำบลมาบยางพร ประกอบด้วย บ้านมาบเตย บ้านเนินสวรรค์ บ้านมาบยางพร บ้านห้วยปราบ บ้านวังตาลหม่อน
            บ้านมาบยางพรใหม่ บ้านชากอ้อย
      3.5 ตำบลหนองไร่ ประกอบด้วย บ้านคลองน้ำแดง บ้านบึงตาต้า บ้านหนองไร่บ้านคลองป่าหวาย บ้านคลองน้ำดำ
            บ้านเขาคลองซอง
ปรัชญาโรงเรียน คำขวัญประจำโรงเรียน วิสัยทัศน์
ปัญญา นรานัง รัตนัง แปลว่า ปัญญาเป็นที่พึ่งของนรชน เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่อาชีพ ภายในปี 2566 โรงเรียนปลวกแดง

พิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มีสัมมาคาระ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม