ไปหน้า[0]
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เฝ้าทูลถวายของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระดําเนินทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง (ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.) post โดย teerayut(เปิด 468/ตอบ 54)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ "ในหลวงในดวงใจ" โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม นํานายสุชาติ จิตต์อารี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทฯ ทูลเกล้าถวายฯ "หนังสือในหลวงในดวงใจ" ซึ่งจัดพิมพ์โดยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (ภาพพระราชทาน) post โดย kaseampong(เปิด 179/ตอบ 44)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพนม ร่มเย็น รองผู้อํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม และคณะฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต post โดย kanungnit(เปิด 197/ตอบ 48)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบํารุง ชูประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ นําคณะผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯถวาย หนังสือสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงการ ""ครูปลวกแดงรวมใจทําดีถวายในหลวง ปีที่ ๒" เพื่อพระราชทานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (ขอบคุณภาพจากสํานักพระราชวัง/ภาพพระราชทาน) /ข่าวงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน post โดย teerayut(เปิด 175/ตอบ 44)

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังสุโขทัย
ในการแข่งขันชิงแชมป์จักรยาน แห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ประจำปีการศึกษา 2555
ได้แก่ นางสาวรัสรินทร์ ขำคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
post โดย teerayut(เปิด 347/ตอบ 46)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับประเทศ ประเภทมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ -๖ / เทียบเท่า ในหัวข้อ " กิจกรรมทางกายดี มีสุข " จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี๒๕๕๙ (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย teerayut(เปิด 1058/ตอบ 24)

"รางวัลโรงเรียนแห่งการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ e-CLIP School Awards SESA18 ปีการศึกษา 2558 และรางวัลครูผู้พัฒนาตนเองที่เป็นแบบอย่างที่ดี e-CLIP Teacher Awards SESA18"
รองฯสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มอบรางวัล "โรงเรียนแห่งการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ e-CLIP School Awards SESA18 ปีการศึกษา 2558 แก่ ผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม และคุณครูศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์ ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลครูผู้พัฒนาตนเองที่เป็นแบบอย่างที่ดี e-CLIP Teacher Awards SESA18" ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุุรี เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Clip)
ทั้งนี้มีการมอบรางวัลในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง post โดย teerayut(เปิด 529/ตอบ 17)

บรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
(ภาพข่าว/pdp.news) post โดย jantraprapa(เปิด 862/ตอบ 19)

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
(ภาพข่าว/pdp.news)
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติยศโรงเรียน post โดย teerayut(เปิด 989/ตอบ 19)

ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนและการบรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศัีกดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย teerayut(เปิด 459/ตอบ 16)

การแสดงรำอวยพรของนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ในงานเลี้ยงต้อนรับ "Welcoming Party" คณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา ของเมือง Christchurch,Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ในโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย teerayut(เปิด 544/ตอบ 17)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ "Welcoming Party" คณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา ของเมือง Christchurch,Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ในโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารมัลติมีเดีย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย teerayut(เปิด 473/ตอบ 14)

ผอ.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้าน ปพ ประจำปีการศึกษา 2558 "คุณธรรมงามล้ำ วิชาการก้าวไกล ด้วยหัวใจพอเพียง" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น โดยมีผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีการแสดงผลงานนักเรียน ผลงานครู การแสดงผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย teerayut(เปิด 649/ตอบ 45)

ผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม มอบของที่ระลึกให้ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก ในโอกาสนำคณะครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 (ภาพข่าว/pdp.news)

post โดย teerayut(เปิด 601/ตอบ 42)

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง
จัดกิจกรรมเดิ่น-วิ่งประเพณี เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีที่ 41
18 มกราคม 2559
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมในกิจกรรม
(ภาพข่าว/pdp.news post โดย teerayut(เปิด 1156/ตอบ 53)
ไปหน้า[0]
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

กลับเว็บโรงเรียน | ดูข้อมูลลิขสิทธิ์ ©