📌ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้
*กรอกและพิมพ์เอกสารมอบตัว (ตั้งแต่วันที่ 7 - 10 เมษายน 2566) ผ่านเว็บไซต์ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/99967
เพื่อนำมามอบตัวที่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ในวันที่ 10 เมษายน 2566
**ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัว https://drive.google.com/file/d/10H5KcIthsk9boCVwmSP1h3F1YK5BpZ48/view?usp=sharing
📌ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้
*กรอกและพิมพ์เอกสารมอบตัว (ตั้งแต่วันที่ 5 - 6 เมษายน 2566) ผ่านเว็บไซต์ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/99967
เพื่อนำมามอบตัวที่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ในวันที่ 6 เมษายน 2566
**ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัว https://drive.google.com/file/d/10H5KcIthsk9boCVwmSP1h3F1YK5BpZ48/view?usp=sharing
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้
*กรอกและพิมพ์เอกสารมอบตัว (ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 - 6 เมษายน 2566) ผ่านเว็บไซต์ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/99967
เพื่อนำมามอบตัวที่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ในวันที่ 6 เมษายน 2566
**ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัว https://drive.google.com/file/d/10H5KcIthsk9boCVwmSP1h3F1YK5BpZ48/view?usp=sharing

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (IP) โครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
เปิดรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.
ขั้นตอนการสมัคร
1. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/99967
3. เมื่อสมัครแล้วให้ตรวจสอบสถานะการสมัครให้เรียบร้อย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม Line : @184argoe

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้
1. รายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/PQTGEWuDcsZugs157
2. กรอกและพิมพ์เอกสารมอบตัวผ่านเว็บไซต์ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/99967 เพื่อนำมามอบตัวที่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ในวันที่ 1 เมษายน 2566

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้
1. รายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/1AzpgrnLL82tsckbA
2. กรอกและพิมพ์เอกสารมอบตัวผ่านเว็บไซต์ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/99967 เพื่อนำมามอบตัวที่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ในวันที่ 2 เมษายน 2566

 
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ให้นักเรียนที่สอบได้อันดับสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566ประเภทห้องเรียนปกติ รายงานและมอบตัว(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 07/04/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ให้นักเรียนที่สอบได้อันดับสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566ประเภทห้องเรียนปกติ รายงานและมอบตัว(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 07/04/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 256605/04/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง รายนักเรียนที่มีสิทธิ์lสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อไในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 256604/04/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ให้นักเรียนที่สอบได้อันดับสำรอง ประเภทห้องเรียนปกติ รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256603/04/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ให้นักเรียนที่สอบได้อันดับสำรอง ประเภทห้องเรียนปกติ รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256603/04/2023 
 
วิธีการสมัครห้องเรียนพิเศษ IP ม.429/03/2023
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ28/03/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ28/03/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพิ่มเติม27/03/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ให้นักเรียนที่สอบได้อันดับสำรอง ประเภทห้องเรียนพิเศษ รายงานตัวและมอบตัว23/03/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ22/03/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ22/03/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ16/03/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ16/03/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ06/03/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ06/03/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 22/02/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 22/02/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเทภห้องเรียนพิเศษ)26/01/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเทภห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศิกษาในภูมิภาค (Education Hub)26/01/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 )26/01/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (ม.3 เดิม) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566 20/01/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (ม.3 เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควต้า14/12/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140