ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเทภห้องเรียนพิเศษ)26/01/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเทภห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศิกษาในภูมิภาค (Education Hub)26/01/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 )26/01/2023 
 
ประกาศลิ้งรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 (โควตา ม.3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2566  
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (ม.3 เดิม) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 256620/01/2023 
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140