ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 03/02/2021 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 29/03/2021
 
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องปกติ         ดาวน์โหลด
- แบบคำร้องของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที1 (กรณีนักเรียนอาศัย และศึกษาอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ)         ดาวน์โหลด
 
 สมัครโดยใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         คลิกเพื่อสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        คลิกเพื่อสมัคร
 
 
สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน(ดาวน์โหลดใบสมัคร)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         ดาวน์โหลด
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครเรียนเรียบร้อย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ  ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ         ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ  ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ         ดาวน์โหลด

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140