คำสั่งที่ 83 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 82 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบริหารวิชาการ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 81 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 79 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 78 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาอัฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  คำสั่งที่ 76 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 74 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผลการติดตามกิจกรรมโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
  คำสั่งที่ 72 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 68 แก้ไขคำสั่งที่ 037/62 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 67 คำสั่งค่ายคุณธรรม
  คำสั่งที่ 66 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนย้ายเข้าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาดำเนินงานวิจัยของสถานศึกษา
  คำสั่งที่ 56 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 55 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 54 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
  คำสั่งที่ 53 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
  คำสั่งที่ 52 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
  คำสั่งที่ 51 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
  คำสั่งที่ 50 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
  คำสั่งที่ 49 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่บัญชี)
  คำสั่งที่ 48 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
  คำสั่งที่ 47 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครูบรรณารักษ์)
  คำสั่งที่ 46 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครูธุรการ)
  คำสั่งที่ 45 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
  คำสั่งที่ 44 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างรถไถปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 43 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมประตูตามอาคารต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 42 คำสั่งกำหนดวันเวลาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์
  คำสั่งที่ 40 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา
  คำสั่งที่ 38 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุครุภัณฑ์(โครงการเพิ่มทักษะนักเรียนทางดนตรีนาฏศิลป์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 37 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 35 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 30 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานการจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3,6 ปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 26 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "คืนสู่เหย้าชาว ป.พ. ครั้งที่ 16"
  คำสั่งที่ 24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 19 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบรัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีี่ 4 ประเภทโควต้า โดยการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม