งานเบอร์โทร
บริหารงานบุคคล, บริหารงานงบประมาณ 200
บริหารงานทั่วไป 201
บริหารงานวิชาการ 202
แนะแนว 203
ห้องสมุด 204
อาคารพยาบาล 205
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 206
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 207
ห้องอัดสำเนาเอกสาร 208
งานอาคารสถานที่ 209
ห้องประชุมศรีตรัง 210
ห้องมัลติมีเดีย 211
ห้องอาหารครู 212
ป้อมยาม 213
ห้องนอนเวรกลางคืน 214
ห้องคหกรรม 215
ภาษาไทย 216
คณิตศาสตร์ 217
วิทยาศาสตร์ 218
สังคม 219
ศิลปะ 220
พละ 221
ห้องพักครูคอมฯ 222
ต่างประเทศ 223